Best Child Artist 2013

Naman Jain
1
Master Japtej Singh
2
Siddharth Nigam
3
Riya Vij
4
Sara Arjun
5