Bangalore Times Most Desirable Men 2016 - Kannada Bangalore Times Most Desirable Women 2016 - Kannada

Sudeep
1
Vishnuraj S Mohan
2
Puneeth Rajkumar
3
Yash
4
Darshan
5
Rahul KL
6
Rakshit Shetty
7
Rahul Dravid
8
Sriimurali
9
Rahul Rajasekharan Nair
10
Upendra
11
Manish Pandey
12
Suraj Gowda
13
Dhananjaya
14
Prateek Jain
15
Chandan
16
Diganth
17
Skanda Ashok
18
Nikhil Kumar
20
Nirup Bhandari
21
J Karthik
22
Vijay Suriya
23
Dhruva Sarja
24
Prem
25